eBook di Plato

Meno

1,78

Phaedo

5,49

Gorgias

4,45

Phaedrus

4,45

Phaedo

2,67

Phaedrus

6,49

Meno

7,49

Phaedo

1,99

Euthyphro

1,99

The Republic

1,99

Symposium

1,99

Protagoras

1,99

Ion

1,99

Critias

1,99

Apology

1,99

Meno

1,99

Charmides

1,99

Statesman

1,99

Euthydemus

1,99

Timaeus

1,99

Crito

1,99

Laches

1,99

Theaetetus

1,99

Gorgias

1,99