Plato

Laches

1,99

Meno

1,99

Menexenus

1,99

Parmenides

2,99

Euthyphro

1,99

The Republic

1,49

The Republic

1,99

Symposium

1,99

Phaedo

1,99

Euthyphro

1,99

Meno

0,82

Timaeus

2,99

Critias

1,99

Cratylus

2,99

Lysis

1,99

Laws

2,99

The Republic

2,99

Gorgias

1,99

The Republic

2,99

Ion

1,99

Philebus

2,99

Crito

1,99

Laches

1,99

Statesman

1,99

Ion

1,99

Critias

1,99

Protagoras

2,99

Euthydemus

1,99

Symposium

2,99

Apology

1,99

Phaedo

2,99

Gorgias

2,99