Plato

Phaedo

4,15

Meno

4,15

Sophist

4,15

Laws

4,15

Philebus

4,15

Gorgias

4,15

Ion

4,15

Laches

4,15

Cratylus

4,15

Timaeus

4,15

Apology

4,15

Crito

4,15