Plato

Meno

0,99

Gorgias

0,99

Timaeus

0,99

Laches

0,99

Phaedo

0,99