Plato

Laches

1,99

Meno

1,99

Menexenus

1,99

Parmenides

2,99

Euthyphro

1,99

Timaeus

2,99

Critias

1,99

Cratylus

2,99

Lysis

1,99

Laws

2,99

The Republic

2,99

The Republic

2,99

Ion

1,99

Philebus

2,99

Sophist

2,99

Protagoras

2,99

Euthydemus

1,99

Symposium

2,99

Apology

1,99

Phaedo

2,99

Gorgias

2,99

Charmides

1,99

Phaedrus

2,99

Eryxias

1,99

Theaetetus

2,99